Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδ. έτος 2018-19

Α.Π.: 2970/18-6-2018


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μαθηματικά» (MSc in Mathematics) (Αριθ. Απόφ. 686/8-5-2018, ΦΕΚ B’ 2060/7-6-2018) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Θεωρητικά Μαθηματικά,
β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και
γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά» αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα Μαθηματικά τόσο στην θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη διάστασή τους.

Tο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μαθηματικά» οδηγεἰ στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:
α) Θεωρητικά Μαθηματικά
β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

 Στο Π.Μ.Σ. δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το πρόγραμμα των οποίων εξασφαλίζει επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο  καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του προσεχούς Σεπτεμβρίου αναμένουν να έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου τους ώστε να μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έναρξη: Σεπτέμβριος 2018), ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και  θα εγγραφούν ανά ειδίκευση έχει ως εξής:

Α)   Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά),

       25 (είκοσι πέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Β)   Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

       15 (δεκαπέντε)  μεταπτυχιακοί φοιτητές

Γ)    Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,

       15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία Π.Μ.Σ. - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου  Τ.Κ. 15774, 2ος όροφος) κατά το διάστημα

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως και Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

και κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα –Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 14:00). Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι επίσης δυνατή μέσω αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

  1. Αίτηση υποχρεωτική και στις δύο μορφές:
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου και άλλοι τίτλοι σπουδών  (για τίτλους Πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Δύο συστατικές επιστολές
  6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  7. Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (νομίμως επικυρωμένα και όχι μεταφρασμένα)
  8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών (για όσα υπάρχει πρωτότυπος τίτλος ή πρωτότυπο έγγραφο).

 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών γίνεται μόνο σε μία περίοδο και δεν υπάρχει δεύτερη προκήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Εφόσον επιτύχει σε περισσότερες από μία, μπορεί να εγγραφεί μόνον σε μία ειδίκευση που θα επιλέξει ο ίδιος.

H επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπές επιλογής που συγκροτούνται από καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών σε δύο στάδια:

  • Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα μόνο με τα κριτήρια της Δέσμης Α΄,  η οποία και ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου. Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται ένας κατάλογος φοιτητών που προτείνονται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ένας δεύτερος κατάλογος που περιέχει υποψηφίους  που παραπέμπονται σε εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια  της Δέσμης Β΄  και ένας τρίτος  κατάλογος που περιέχει τις περιπτώσεις φοιτητών των οποίων η τελική αξιολόγηση  θα γίνει το Σεπτέμβριο, συνεκτιμώντας την απόδοση των υποψηφίων με τα κριτήρια της Δέσμης Β’ και πιθανά νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων.
  • Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΕΣΜΗΣ Β΄ και σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΕΣΜΗΣ Α΄ για τους φοιτητές του τρίτου καταλόγου του πρώτου σταδίου. Οι εξετάσεις  της Δέσμης Β' θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που  θα γνωστοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2018.

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής περιλαμβάνεται στον Κανονισμό του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά» Τμήματος Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α., Άρθρο 4  (σελ. 2-5), ο οποίος είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://noether.math.uoa.gr/metaptukhiaka/Kanonismos_PMS.pdf .

 Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ.  παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://noether.math.uoa.gr/metaptukhiaka . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  (τηλ.: 210-7276334 & email: alkint@uoa.gr).

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

 

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Μαθηματικών

υπογραφή (*)

Καθηγητής Aπόστολος Ν. Μπουρνέτας

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος και διεκπεραιώθηκε ηλεκτρονικά.