Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ.15 Θεωρία Αποφάσεων και Μπεϋζιανή Στατιστική

 

 • Το θεώημα του Bayes για ενδεόμενα και για τυχαίες μεταβλητές
 • Καθορισμός εκ των προτέρων κατανομών (συζυγής, μη πληροφοριακές, ακατάλληλες εκ των προτέρων κατανομές)
 • Πολυπαραμετρικά προβλήματα
 • Θεωρία αποφάσεων (σημειακές εκτιμήτριες, διαστήματα αξιοπιστίας, έλεγχοι υποθέσεων)
 • Σύγκριση μοντέλων
 • Προβλέψεις
 • Ασυμπτωτική θεωρία
 • Αλγόριθμοι MCMC (δειγματολήπτης Gibbs, τεχνική αύξησης δεδομένων,αλγόριθμος Metropolis-Hastings)

Βιβλιογραφία

 1. Bayesian Theory, by J. M. Bernardo and A. F. M. Smith
 2. Kendall's Advanced Theory of Statistics: Volume 2B: Bayesian Inference, by A. O’Hagan and J. Foster
 3. Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis, by B. P. Carlin and T. A. Louis
 4. The Bayesian Choice, by C. P. Robert