Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ.22 Προσομοίωση

 

 • Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών από την ομοιόμορφη κατανομή
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών από γενικές κατανομές
  • Μέθοδος αντίστροφου μετασχηματισμού
  • Μέθοδος αποδοχής-απόρριψης
 • H Μέθοδος Monte Carlo
 • Προγραμματισμός μοντέλων προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων
 • Τεχνικές μείωσης διασποράς
  • Μέθοδος αντιθετικών μεταβλητών
  • Μέθοδος μεταβλητών ελέγχου
  • Μέθοδος δεσμευμένης μέσης τιμής
  • Δειγματοληψία σπουδαιότητας
 • Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo
  • Μέθοδος Metropolis-Hastings
  • Δειγματολήπτης Gibbs

Βιβλιογραφία

 1. Ross, S., Simulation, 3rd edition, Academic Press, 2002.
 2. S. Asmussen, P. Glynn, Stochastic Simulation: algorithms and analysis, Springer, 2007.
 3. Bartley, P., Fox, B. and L. Schrage, A Guide to Simulation, 2nd edition, Springer Verlag, 1987