Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

ΣΕΕ2 Γραμμικά και μη Γραμμικά Μοντέλα

 

1. Γενικό γραμμικό μοντέλο

  • Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, προβλέψεις.
  • Μέθοδοι επιλογής επεξηγηματικών μεταβλητών.
  • Περίπτωση ετεροσκεδαστικότητας.

2. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα

  • Συνάρτηση συνδέσμου, ορισμοί βασικών γενικευμένων γραμμικών μοντέλων(μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης και λογαριθμικά γραμμικά μοντέλα).
  • Αλγόριθμος Newton-Raphson για την εκτίμηση των παραμέτρων.
  • Κριτήρια επιλογής καταλληλότερου γενικευμένου γραμμικού μοντέλου.

Βιβλιογραφία

 1. Modern Regression Methods, T. P. Ryan, Wiley Series in Probability and Statistics
 2. Linear Models: Least Squares and Alternatives, C.R. Rao and H. Toutenburg, Springer
 3. Generalized Linear Models, P. McCullach and J. A. Nelder, Chapman and Hall
 4. Categorical Data Analysis, A. Agresti, Wiley and Sons