Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδάσκοντα με βάση το ΠΔ407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρία της 06.02.2018, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 54 του Ν.3653/08 (ΦΕΚ 49Α ́), του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΤ04653ΠΣ-ΚΘΗ) και την από 19.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡΛ46ΨΖ2Ν-ΥΝΣ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας μία πίστωση (ποσοστό πίστωσης 33,33%) για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος:

«669.Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων»

για το εαρινό εξάμηνο π.ε. 2017-18.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αποκλειστικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ.15784,
Αθήνα τηλ.:2107276336,6332) από 06.02.2018 έως 15.02.2018 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

(Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης αυτοπροσώπως, οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν είτε με fax – 210 7272 6341, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: secr@math.uoa.gr).


Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.
Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω  δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούλοη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 727 6336, 210727 6332, ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@math.uoa.gr).

Αθήνα, 06.02.2018

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Μαθηματικών
*
Καθηγητής Απόστολος Ν. Μπουρνέτας
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας

 

Κείμενο Πρόσκλησης