Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης


Tο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ιδρυματικού έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθησης. Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Στους επιμέρους στόχους της πράξης περιλαμβάνονται:

  • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα.
  • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών που βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους, σε επιχειρήσεις συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (σχολεία, τράπεζες, επιχειρησιακή έρευνα, πληροφορική, στατιστική κλπ) για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές στους οποίους απομένουν λίγα μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 (δύο) μήνες πλήρους απασχόλησης.