Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 ΣΤΟ Ε.Κ.Π.A"

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: ¨Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών¨, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030662, του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση"  (αρ. πρωτ.2696/21.05.2018, κωδ.ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.   Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Αριθμός Προκήρυξης: 065513/2018

Ημ.Δημοσίευσης: 02.08.2018

Ημ.Λήξης:            31.08.2018

Πρόσκληση ΕΛΚΕ

ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΚΕ